convocatoria al serum 2013 ii

Puedes encontrar a continuación el archivo de becas, aquí encontrarás todo lo referente a becas en nuestro catálogo en el que ponemos a tu disposición toda la información referente a convocatoria al serum 2013 ii existente en nuestra web.

Beca en materia de catalogacio, classificacio i inventari de fons bibliografics. Bases para la convocatoria de una beca en materia de catalogacion, clasificacion e inventario de fondo bibliografico.

Requisitos: * Beneficiaris:Poden ser beneficiaris d’aquesta beca les persones físiques amb capacitat plena d’obrar. * Requisits dels beneficiaris Poden accedir a la beca convocada els/les sol·licitants que tinguin algun dels següents títols: a. Llicenciat en Documentació.b. Diplomat en Biblioteconomia. En qualsevol cas és requisit indispensable tenir el nivell B de català, del qual s’ha d’aportar el certificat exp…

Otorgamiento de becas en Barcelona

…nistrativa, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciós administrativa competent, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb el que preveu l’article 46.1 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Així mateix es pot interposar potestativament un recurs de reposició…

Beca de 6.000 euros destinada a incentivar la formacion en materia de archivos y una beca de 6.000 euros en conservacion y restauracion de obra grafica.

…e sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà que es publiqui aquesta convocatòria. Les sol·licituds s’han d’emplenar segons el model Annex I o II. Es poden presentar a les oficines del Registre General de l’Ajuntament de Palma. Observaciones: Boletín Oficial de las Islas Baleares. núm: 71 (14/05/2011).SECCIO IV – ADMINISTRACIO MUNICIPAL.AJUNTAMENT DE P…

Beca de 6.000 euros destinada a incentivar la formacion en materia de archivos y una beca de 6.000 euros en conservacion y restauracion de obra grafica.

…e sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà que es publiqui aquesta convocatòria. Les sol·licituds s’han d’emplenar segons el model Annex I o II. Es poden presentar a les oficines del Registre General de l’Ajuntament de Palma. Observaciones: Boletín Oficial de las Islas Baleares. núm: 71 (14/05/2011).SECCIO IV – ADMINISTRACIO MUNICIPAL.AJUNTAMENT DE P…

Beca de 6.000 euros destinada a incentivar la formacion en materia de archivos y una beca de 6.000 euros en conservacion y restauracion de obra grafica.

…e sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà que es publiqui aquesta convocatòria. Les sol·licituds s’han d’emplenar segons el model Annex I o II. Es poden presentar a les oficines del Registre General de l’Ajuntament de Palma. Observaciones: Boletín Oficial de las Islas Baleares. núm: 71 (14/05/2011).SECCIO IV – ADMINISTRACIO MUNICIPAL.AJUNTAMENT DE P…

¿Todavía no encuentras la ayuda que se ajusta a tí? ¡Sigue buscando!

Newsletter

Newsletter ¡Entérate de todo!
He leído y acepto la información legal
¡Subscríbete y llévate GRATIS nuestras guías de estudio!